Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.11.2018 đến 15.11.2018