Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 27.11.2017 đến 03.12.2017