Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.06-15.06.2018