Thông báo Cục di trú, Bộ nội vụ từ 16.07.2018 đến 31.07.2018