Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.01.2019 đến 15.01.2019

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 01.01.2019 đến 15.01.2019

Họ tênNgày sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
TRUONG Minh Ha28.03.1964,trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice15.01.2019
NGUYEN Pham Nhat Anh16.04.2010trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice16.01.2019
CHAU VAN Quy19.05.1973trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice16.01.2019
PHAM Minh Anh06.10.2006trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice16.01.2019
NGUYEN Thi Minh15.09.1988trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice16.01.2019
NGUYEN Huu Canh27.08.1960Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRUONG Ngoc Son27.07.1966Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRAN Viet Quang31.05.1970Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
PHUNG Thuy Nga13.12.1973Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRAN Manh Ha10.03.1952Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRAN Thi Binh13.01.1948 Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRAN Viet Anh07.04.1981Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
TRINH Xuan An07.10.1970Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
VU Ngoc Quynh 06.10.1971Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Hop Nam24.10.1953 Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáo Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
PHAM Van Dung12.01.1976Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
PHAM Gia Loi 24.07.1962Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Van Ty28.04.1948Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Van Thang10.11.1987Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Van Phuong16.10.1972Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Van Luong 05.05.1969Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Trung Hieu11.11.1986Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Thi Trang10.11.1959Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Thi Kim Oanh 16.07.1978Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Thanh Doanh26.07.1987Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Huu Hung10.12.1966Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Gia Han (NGUYEN Van Khanh) 08.07.2013
Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN Cong Thanh 04.01.1964 Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGO Thi Can12.09.1959 Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
LE Trung Hai 05.10.1968Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
LE Quoc Hung21.04.1983Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
LE Duc Dong 24.04.1964Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
HOANG Thi Thom20.10.1982Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
DO Van Manh 28.01.1962Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
DO Quang Thang20.12.1981Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
DAO Tan Son25.05.1965Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
DANG Ngoc Can13.10.1960Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
CAO Xuan Hung19.06.1968Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
BUI Tuan Anh 27.09.1981Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2018
BUI Thi Minh13.06.1979Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
BUI Huu Hong26.08.197Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.01.2019
NGUYEN VAN Thuy07.11.1987TRUTNOV-DOLNÍ STARÉ MĚSTO, HORSKÁ 78, okr. TRUTNOV trong quá trình tố tụng về đơn xin hủy dữ liệu tại nơi lưu trúHORSKÁ 78, 541 01 TRUTNOV18.01.2019
BUI THANH Tu17.01.1980TRUTNOV-DOLNÍ STARÉ MĚSTO, HORSKÁ 78, okr. TRUTNOVtrong quá trình tố tụng về đơn xin hủy dữ liệu tại nơi lưu trúHORSKÁ 78, 541 01 TRUTNOV18.01.2019
TRAN HAN Trong19.10.1952Trong thủ tục hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice21.01.2019
TRAN Khac Tu23. 11. 1968Trong thủ tục hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn Severní 2952, Kladno22.01.2019
DONG Thanh Binh20.02.1954Trong thủ tục hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice22.01.2019
PHAM Duc Chinh19.7.1961 Jugoslávská č. 2844/49, Ostrava - ZábřehYêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáo Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice23.01.2019
TRAN Dang Sau10.05.1970BLATNÁ, ČECHOVA 126, okr. STRAKONICE trong quá trình xet đơn xin gia hạn thời hạn hiệu lực cư trú dài hạnPražská tř. 1257/23, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE23.01.2019
LE Thi Hue 25.10.1989Duchcovská 10, 417 04 HrobXet hồ sơ của nghị quyết, Berní 2261/1, 400 01 Úst nad Labem 24.01.2019
TRAN Thi Nguyet Nga24. 10. 2003Na Okruhu 388/15, 142 00 Praha 4 - PísniceTrong quá trình tố tụng cấp giấy phép cư trú vĩnh viễnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov 25.01.2019
PHAM Thi Hoan15.5.1991Karmelitská 299/24, 118 00, Praha 1Trong quá trình tố tụng xin cấp giấy phép cư trú tạm thờiŽukovského 888/2, 161 00 Praha 625.01.2019
NGUYEN Van Hung16.06.1972Trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice,28.01.2019
DAO Thanh Thuy28.01.1966trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice28.01.2019
NGUYEN Dieu Linh24.04.1995trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice28.01.2019
NGUYEN Thuy Duong09.09.1972trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice28.01.2019
NGUYENOVÁ Thuy Linh07.11.2006trong quá trình tố tụng về việc hủy giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice28.01.2019
LY THI Hang10.06.1947trong thủ tục hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice28.01.2019
NGUYEN Ngoc Bao15.08.1951Rákosová 480, Vestectrong vấn đề chấm dứt giấy phép cư trú tạm thời của người nước ngoài Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov29.01.2019
PHAM Van Dung1993Pražská 996, 337 01 Rokycany,tố tụng liên quan đến việc thu hồi giấy phép cư trú dài hạnSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň30.01.2019
DAO Anh Duc09.11.1984TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 716, okr. ČESKÉ BUDĚJOVICE trong quá trình tố tụng đơn xin hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoPražská tř. 1257/23, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE31.01.2019
NGUYEN Manh Cuong27.05.1998Novodvorská 418/145, Praha 4 – Lhotka, 142 00trong thủ tục xin cấp giấy phép cư trú dài hạnCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.01.2019

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Bảo hiểm tài sản