Thị thực – Miễn thị thực

Vietnam single entry visa for business type B3

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách 2 loại thủ tục sau :

  1.  Xin cấp thị thực vào Việt nam
  2. Giấy miễn thị thực

Xem chi tiết